អ្នក​ជំនាញ​ ប្រាប់​ពី​ក្បួន​ចាយ​លុយ​ត្រឹម ១% លើប្រាក់ចំណូល កុំ​ឲ្យ​ខាត​បង់​ឥ​តប្រយោជន៍

អ្នកជំនាញ​ប្រាប់​ពី​គន្លឹះ​នៃ​ការ​សន្សំប្រាក់​មួយ ​ប្រសិនបើ​អ្នក​មាន​ចំណូល​តិច​ជាង​ ២០ ម៉ឺន​ដុល្លារ​ក្នុង​មួយឆ្នាំ​

Continue Reading