សហគមន៍ធុរកិច្ចនិងវិនិយោគជប៉ុន កោតស្ញប់ស្ញែងការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

សហគមន៍ធុរកិច្ចនិងវិនិយោគជប៉ុន កោតស្ញប់ស្ញែងការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ជាពិសេស បញ្ញាញាណដ៏ឈ្លាសវៃនិងប៉ិនប្រសប់របស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្

Continue Reading