កម្ពុជាត្រៀមខ្លួនក្នុងការជួយសម្របសម្រួលដល់ធុរជន និងវិនិយោគិនបារាំង ដែលមកវិនិយោគ និងពង្រីកប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្ម

រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានបង្ហាញពីការត្រៀមខ្លួចរួចជាស្រេចរបស់កម្ពុជា ក្នុងការជួយសម្របសម្រួលដល់ធុរជន និងវិនិយោគិនបារាំងដែលមានបំណងមកវិនិយោគ និងពង្រីកប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងវិស័យសំខាន់ៗចំនួន ដើម្បីស្តារសេដ្ឋកិច្ចក្រោយវិបត្តិកូវីដ១៩។

Continue Reading