កម្ពុជា ត្រូវការថវិកាប្រមាណ ៤៨ ពាន់លានដុល្លារ ដើម្បីអនុវត្តផែនការមេប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនពហុមធ្យោបាយ

កម្ពុជា ស្នើឱ្យភាគីអូស្ត្រាលី ពិនិត្យ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពស្តង់ដាបច្ចេកទេសសាងសង់ផ្លូវនិងស្ពានរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលី(P4i)

Continue Reading