ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគក្នុងវិស័យភេសជ្ជៈចំនួន ៣ បង់ពន្ធចូលរដ្ឋច្រើនជាងគេបំផុត!

ក្នុងឆ្នាំ២០២០កន្លងទៅ បើទោះបីប្រទេសកម្ពុជាជួបវិបត្តិមេរោគរាតត្បាតជាសកលកូវីដ១៩យ៉ាងណាក្តី ការចុះបញ្ជី រួមនិងកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធពីក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្ម ដែលបង់ពន្ធចូលរដ្ឋច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងការប្រមូលពន្ធប្រចាំឆ្នាំមានវិស័យភេសជ្ជៈ ហិរញ្ញវត្ថុ និងទូរគមនាគមន៍។

Continue Reading