មានផ្តើមទុន ៣០០០ដុល្លារ បងប្អូនចាប់ដៃរកស៊ីជាមួយក្រុមហ៊ុន ហ៊ួត ជា និងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀត

វិស័យសាងសង់ និងលំនៅដ្ឋានមានការរីកលូតលាស់ដូចផ្សិតនៅប្រទេសកម្ពុជា ខណៈការផ្គត់ផ្គង់សម្ភាៈសំណង់ក៏មានតម្រូវការខ្ពស់ក្នុងទីផ្សារ។

Continue Reading