ការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជានឹងជំរុញកំណើន ខណៈវិស័យឧស្សាហកម្ម ផលិតកម្ម កសិកម្មនឹងចូលរួមចំណែកបន្ថែម

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី រំពឹងថា ការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងជំរុញកំណើនមួយចំនួន ខណៈការស្ទុះងើបឡើងវិញនៅក្នុងផលិតកម្មឧស្សាហកម្ម

Continue Reading