រដ្ឋាភិបាលចិន ផ្តល់វ៉ាក់សាំងជំងឺសាទឹក និងអ៊ុតក្តាម ចំនួន ២សែនដូសដល់កម្ពុជា

រដ្ឋាភិបាលចិន បានផ្តល់ជំនួយវ៉ាក់សាំងជំងឺ ជំងឺសាទឹក និងអ៊ុតក្តាម ចំនួន ២០០ ០០០(ពីរសែន) ដូស ដល់កម្ពុជាដើម្បីចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ សាទឹក និង អ៊ុតក្តាម (FMD) ដែលបាន និងកំពុងកើតមាន

Continue Reading