នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា ផ្តល់នូវទស្សនៈ ៤ចំណុចដើម្បីងើបឡើងវិញនៃសង្គម-សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី

នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានផ្ដល់ទស្សនៈ ៤ចំណុចក្នុងជម្រុញការងើបឡើងវិញនៃសង្គម-សេដ្ឋកិច្ច​អាស៊ី។

Continue Reading