៥ ឆ្នាំ​ទៀត គ្រោង​សង់​សណ្ឋាគារ​នៅក្នុង​លំហអាកាស​ សម្រាប់​ក្រុម​មហាសេដ្ឋី​លុយ​ពាន់​លានស្នាក់នៅ​

សណ្ឋាគារ​នៅក្នុង​លំហអាកាស​ដំបូង​បង្អស់​គ្រោង​បើក​ដំណើរការ​នៅ​ឆ្នាំ

Continue Reading