ឧកញ៉ា សហគ្រិន អ្នកជំនួញ បងប្អូន ដែលធ្លាប់បានទៅសណ្ឋាគារ សាន់វេ សូមដាក់ខ្លួនដាច់ដោយឡែក

បុគ្គលិកធ្វើការងារនៅសណ្ឋាគារសាន់វេ ឆ្លងកូវីដ-១៩ ហើយបានប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ជាមួយបុគ្គលិកជាច្រើនអ្នក អនុគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវជំងឺកូវីដ១៩

Continue Reading