ជីប ម៉ុង វិនិយោគ ៨០លានដុល្លារ ទៀតនាំយកសណ្ឋាគារលំដាប់ពិភពលោក Fairfield by Marriott មកកម្ពុជា

សណ្ឋាគារ ហ្វ៊ែរហ្វៀល បាយ ម៉ារៀត ភ្នំពេញ  គឺជាគម្រោងសណ្ឋាគារលំដាប់អន្តរជាតិទី២របស់ក្រុមហ៊ុន ជីប ម៉ុង….

Continue Reading