បង្ហាញបញ្ជីឈ្មោះឥស្សរជនឆ្នើម ២៥រូប កំពុងចូលរួមកាច់ចង្កូតដឹកនាំសមាគម

នៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ សមាគមជាច្រើនត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបំរើឲ្យវិស័យសង្គមកិច្ច សេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្ម ដោយចូលរួមប្រមូលគៀងគរបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស

Continue Reading