កូនខ្មែរ ៦រូបទៀតហើយ បញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតយោធា ពីប្រទសរុស្ស៊ីដោយជោគជ័យ

កូនខ្មែរ៦រូប ទៀតហើយបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់ Specialist degree (ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតយោធា) ជំនាញសន្តិសុខ-ហរិញ្ញវត្ថុ និងថ្នាក់ Specialist degree ជំនាញវេជ្ជសាស្ត្រ ពីប្រទេសរុស្ស៊ីដោយជោគជ័យ។

Continue Reading

បង្ហាញឈ្មោះនិស្សិតយោធាឆ្នើមទាំង ៧រូប ដែលប្រឹងប្រែងសិក្សាលើជំនាញការពារជាតិសំខាន់ៗពីប្រទេសរុស្ស៊ី

ជាដំណឹងថ្មីមួួយសម្រាប់ជនជានខ្មែរដែលមាននិស្សិតទើបបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់សញ្ញាបត្រថ្នាក់ Specialist degree ចំនួន ៧រូប លើជំនាញ មីសុីល កាំភ្លេីងធំ មធ្យោបាយវិទ្យុបច្ចេកទេសកាំភ្លើងធំ ជំនាញក្រៀងក្រោះ និងឧបករណ៍ឆ្លុះElectro ពីវិទ្យាស្ថានវិស្វកម្មកាំភ្លើងធំ និងកាំជ្រួច

Continue Reading