វិទ្យាស្ថានតេជោសែន សាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ចាប់ដៃសមាគមភស្ដុភារកម្មកម្ពុជា ពង្រីកធនធានមនុស្សលើវិស័យភស្តុភារកម្ម និង ដឹកជញ្ជូន

វិស័យភស្តុភារកម្ម (Logistics) និងដឹកជញ្ជូន គឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងលឿនជាងគេមួយក្នុងចំណោមវិស័យដទៃៗទៀត។ ដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សលើវិស័យ ភស្តុភារកម្ម

Continue Reading