សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា អំពាវនាវឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះការបង់ប្រាក់នានា ខណៈមានជនឆបោក

ករណីឆបោកអតិថិជនតាមប្រព័ន្ធទូរសព្ទ ក្នុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ១៩ ថ្ងៃនេះសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា សូមជូនដំណឹងដល់សាធារណជន និងអតិថិជនឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់

Continue Reading

សមាគម២ ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នា អន្តរាគមន៍បន្ថែមរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីគាំពារដល់អតិថិជន

សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា(ABC) និងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា (CMA) បានចេញនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយស្តីអំពី «អន្តរាគមន៍បន្ថែមរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីគាំពារដល់អតិថិជនក្នុងពេលរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩»

Continue Reading