សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាល“ការដឹកនាំធនធានមនុស្សឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដោយប្រើDISC ”

អង្កការផេកប្រចាំនៅកម្ពុជា បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលតាមOnline ស្តីអំពី “ការដឹកនាំធនធានមនុស្សឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដោយប្រើDISC ” ដោយមានអ្នកចូលរួមសរុប៣០នាក់ កាលពីថ្ងៃទី០៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១

Continue Reading

មកស្គាល់បេក្ខភាពក្រុមប្រឹក្សាភិបាលថ្មី នៃសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាសាខាខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា សាខាខេត្តបន្ទាយមានជ័យ នៅថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ នឹងធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាភិបាលថ្មី ចំនួន ៦រូប

Continue Reading