សមាគម២ ចេញសេចក្តីថ្លែងការស្តីពី សកម្មភាពនិងបញ្ហាប្រឈមរបស់វិស័យអចលនទ្រព្យ ក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកនៃជំងឺកូវីដ-១៩

សមាគមអ្នកជំនាញអចលនទ្រព្យកម្ពុជា(CREA) និងសមាគមអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ដីឡូត៍កម្ពុជា(CLDA) បានចេញសេចក្តីថ្លែងការរួមស្តីពី សកម្មភាព និងបញ្ហាប្រឈមរបស់វិស័យអចលនទ្រព្យនៅប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩

Continue Reading