សមាគមអ្នកសាងសង់កម្ពុជា គ្រោងនឹងរៀបចំការតាំងពិព័រណ៍ឧស្សាហកម្មសំណង់ខ្នាតអន្តរជាតិ

សមាគមអ្នកសាងសង់កម្ពុជា ដែលមានសមាជិកជាច្រើនសុទ្ឋសឹងតែមានធុរកិច្ចក្នុងវិស័យសំណង់ គ្រោងនឹងរៀបចំការតាំងពិព័រណ៍ឧស្សាហកម្មសំណង់ខ្នាតអន្តរជាតិ

Continue Reading