ក្នុងនាមពុទ្ធសាសនិកមកស្គាល់សម្តេចសង្ឃនៅប្រទេសកម្ពុជា នាពេលបច្ចុប្បន្ន

ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ភាគច្រើនជាអ្នកគោរពតាមព្រះពុទ្ធសាសនា ហើយមានពលរដ្ឋប្រមាណជា ៩០% នៃប្រជាជនសរុបជាពុទ្ធបរិស័ទ។

Continue Reading