ក្រុមហ៊ុន​សម្ភារៈ​កីឡា​ចិន Li Ning ត្រូវការ​លុយ ជាង ១ ពាន់​លាន​ដុល្លារ ប្រកាស​លក់​ភាគហ៊ុន​ដើម្បី​ចូល​​​ទីផ្សារ​អន្តរជាតិ

ក្រុមហ៊ុន​សម្ភារៈ​កីឡា​ចិន Li Ning ប្រកាស​លក់​ភាគហ៊ុន​ជាង ១ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក ដើម្បី​បោះ​ជំហាន​ចូល​ទីផ្សារ​អន្តរជាតិ

Continue Reading