សែលកាត ផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់សិស្ស១០នាក់ក្នុងការរៀនសរសេរកូដ ខណៈអ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង ជឿថាគំនិតផ្តួចផ្តើមទាំងនេះនឹងបង្កើតផលវិជ្ជមានដល់សង្គម

ក្រុមហ៊ុន សែលកាត បានផ្តល់អាហារូបករណ៏ដល់សិស្សចំនួន ១០ នាក់ក្នុងការរៀនកូដ Bootcamp ដែលជាផ្នែកមួយនៃការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការកសាងចំណេះដឹងនិងសមត្ថភាពផ្នែកឌីជីថលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

Continue Reading