ជំងឺគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមខួរក្បាល អាចបង្ការបាន!

ជំងឺគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមខួរក្បាល់គឺជាមូលហេតុចំបងទីមួយនៃ ពិការភាព នៅទូទាំងសកលលោក ជាពិសេសលើមនុស្សដែលមានអាយុលើសពី ៦៥ឆ្នាំឡើងទៅ។

Continue Reading