សហគមន៍ព្រៃឈើចង្ក្រានរយ ជាពេជ្រមិនទាន់ច្នៃ​ នៃស្រុកវារិន

បន្ទាប់ពីបានស្គាល់ និងបានឃើញសក្តានុពលសហគមន៍ព្រៃឈើចង្ក្រានរយ ទើបដឹងថា ចង្ក្រានរយគឺជាពេជ្រមិនទាន់ច្នៃ។ ដោយផ្អែកលើសក្តានុពលដែលមានស្រាប់យ៉ាងដូច្នេះ តើត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេច?

Continue Reading