ការពិភាក្សា​ពាណិជ្ជកម្មរវាង អូស្ត្រាលី និង​សហភាពអឺរ៉ុប ត្រូវ​បានផ្អាក​ទៅវិញ ដោយសារ​តែវិបត្តិនាវាមុជទឹក

សហភាពអឺរ៉ុប​បានផ្អាក​ការចរចា​ពាណិជ្ជម្ម​ជាមួយ អូស្ត្រាលី នៅ​ក្នុង​កាលៈទេសៈ ដែល​បារាំង​កំពុង​ខឹង​អូស្ត្រាលី ដែល​ក្បត់កិច្ចសន្យា លែង​ទិញ​នាវាមុជទឹក​បារាំង

Continue Reading