សាកលវិទ្យាល័យធំៗ ៧ កំពុងបណ្តុះបណ្តាលជំនាញផ្នែកច្បាប់ ដែលមានសិស្សរាប់ពាន់នាក់ចេញធ្វើការ

ប្រទេសជាតិរីកចម្រើនទៅបាន គឺអាស្រ័យលើធនធនាមនុស្សពូកែ និងខ្លាំង តាមរយៈការសិក្សាទទួលយកចំណេះដឹង ជំនាញនីមួយៗសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍

Continue Reading