តៃវ៉ាន់ ប្រកាសដាក់ពិន័យធ្ងន់ធ្ងរ ចំពោះអ្នកណាដែលហ៊ាននាំចូលសាច់ជ្រូក ពីប្រទេសថៃ

កោះតៃវ៉ាន់ បានធ្វើការព្រមានថា អ្នកណាដែលនាំយកសាច់ជ្រូក ឬផលិតផលធ្វើពីសាច់ជ្រូក ពីប្រទេសថៃ នឹងត្រូវផាកពិន័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ

Continue Reading