២០០លានដុល្លារ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច បានដាក់ឱ្យដំណើរការ “គម្រោងធានាឥណទាន ដើម្បីស្តារអាជីវកម្ម” អំឡុងពេលកូវីដ១៩

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានដាក់ឱ្យដំណើរការ «គម្រោងធានាឥណទាន ដើម្បីស្តារអាជីវកម្ម (Business Recovery Guarantee Scheme, BRGS)» របស់សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា មានទំហំ២០០លានដុល្លារ។

Continue Reading