កម្ពុជា-ស្លូវ៉ានី ឯកភាពគ្នាពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម នឹងទេសចរណ៍

នៅក្នុងក្របខណ្ឌទ្វេភាគី កម្ពុជា និងសាធារណរដ្ឋស្លូវ៉ានី បានឯកភាពគ្នា ក្នុងការពង្រឹង ពង្រីក និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ លើវិស័យដែលមានសក្តានុពលសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរ

Continue Reading