របៀបបង់ពន្ធប្រថាប់ត្រាលើការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ ឬសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យ

ដើម្បីមានភាពងាយស្រួូលដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបំពេញកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធឲ្យបានត្រឹមត្រូវ អគ្គនាយករដ្ឋានពន្ធដារ បាបដាក់ផ្សាយសៀវភៅស្តី ពន្ធប្រថាប់ត្រាលើការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ ឬសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យ។

Continue Reading