តើភាពក្រីក្រពិតជាបណ្តាលមកពីការជឿកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាមែនឬទេ និងពុទ្ធសាសនាអាចជួយអ្វីខ្លះដល់អាជីវកម្ម?

មានទស្សនៈមួយចំនួនលើកឡើងផ្សេងៗគ្នា ជុំវិញទស្សនវិជ្ជាព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងសកលលោក ដោយបានអះអាងថា ព្រះពុទ្ធសាសនាធ្វើឲ្យអ្នកគោរព ឬប្រតិបត្តិតាមក្រ ប្រើអំពើ​ហិង្សា

Continue Reading

ឧកញ៉ាញូស៍ណែនាំឲ្យស្គាល់បញ្ញវន្តខ្មែរផ្នែកពុទ្ធសាសនាល្បីៗ នៅសតវត្សរ៍ទី២១នេះ

បរិស័ទខ្មែររាប់ម៉ឺននាក់បានសាងផ្នួសបួសក្នុងសំណាក់ព្រះពុទ្ធសាសនា ខណៈប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធមានរហូតទៅ ៩៥% ។ ការអប់រំលើវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនា

Continue Reading