ភិន សុដាលីស តួស្រីឆ្នើមសម្រាប់អ្នកនិពន្ធ ម៉ីសន សុធារី

ដោយបានរំលេចតួឯកៗមួយចំនួនថាពេញដោយទេពកោសល្យសិល្បៈ ក្នុងនោះ ភិន ​សុដាលីស ត្រូវបាន​ចាត់ទុកថា ជាតារាស្រីឆ្នើមម្នាក់ នេះបើតាមការឆ្លើយរបស់គាត់ក្នុងសម្ភាសន៍កាលពីម្សិលជាមួយ​និង១២សំណួរក្នុង Meysansotheary Digital។

Continue Reading