ចំណូល​​ដាំក្បាល​​ចុះ ៨០% ក្រុមហ៊ុន New Oriental ​បញ្ឈប់​បុគ្គលិក ៦ ម៉ឺន​នាក់

ក្រុមហ៊ុន New Oriental របស់​ចិន​ប្រកាស​បញ្ឈប់​បុគ្គលិក ៦ ម៉ឺន​នាក់ ក្រោយ​ចំណូល​ធ្លាក់​ចុះ ៨០%

Continue Reading