ត្រឹម​ ៨ ខែ វៀតណាម​ខាត​ជញ្ជី​ង​ពាណិជ្ជកម្ម​ជាមួយ​ចិន​ ជាង​ ៣៩ ប៊ីលាន​ដុល្លារ

គិត​ត្រឹម​ ៨ ខែ​តំបូង ឱនភាព​ពាណិជ្ជកម្ម​វៀតណាម​ជាមួយ​ចិន​កើនឡើង​ដល់ ៣៩ ពាន់​លាន​ដុល្លារ

Continue Reading