តើសេដ្ឋកិច្ច ១៦ ទ្រីលានដុល្លាររបស់ចិនបានងើបឡើងវិញទាំងស្រុងហើយឬនៅ?

ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប (GDP) របស់ប្រទេសចិនបានកើនឡើងរហូតដល់ ១៨,៣% ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ ៣ ខែដំបូងនៃឆ្នាំ ២០២១ បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំដែលជំងឺរាតត្បាតជាសកលកូវីដ-១៩

Continue Reading