សង​ជំងឺចិត្ត​សេដ្ឋី​ម្នាក់ ក្រោយ​ចាប់​ដាក់​ពន្ធនាគារ​ ៤ ឆ្នាំ​ ដោយសារ​កំហុស​បច្ចេកទេស

រដ្ឋាភិបាល​ចិន​សង​ជំងឺចិត្ត​សេដ្ឋី​ម្នាក់ ក្រោយ​ចាប់​ដាក់​ពន្ធនាគារ​ ៤ ឆ្នាំ​ ដោយសារ​កំហុស​បច្ចេកទេស

Continue Reading