ពី​សេដ្ឋី​លុយ​វ៉ាល់​លាន​ដុល្លារ​ ធ្លាក់​មក​ជា​ជនអនាថា​មាន​លុយ​ជាង ១០០ ដុល្លារ ​ក្នុង​កុងធនាគារ

ពី​សេដ្ឋី​លុយ​វ៉ាល់​លាន​ដុល្លារ​ ធ្លាក់​មក​ជា​ជនអនាថា​

Continue Reading