“សំណុំឯកសារ Z22” ក្លាយជារឿងមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមសំណុំក្ដីរបស់ សុភាប្រុស

កម្រងស៊ើបអង្កេតរឿង “សំណុំឯកសារ Z22” បានក្លាយជាប្រលោមលោកមានអ្នកចុចអានច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមសំណុំក្ដីរបស់ សុភាប្រុស។

Continue Reading