អ្នក​ឧកញ៉ាគិត ម៉េង ជួយ​ថវិកា ១០ ម៉ឺនដុល្លារ ជួយ​មូលនិធិអ្នក​ធាក់ស៊ីក្លូ

ថវិកា ១០ ម៉ឺន​ដុល្លារ ត្រូវ​បាន​អ្នកឧកញ៉ា​គិត​ ម៉េង​ ប្រគល់​ជូន​ដល់​មូលនិធិ​ត្រីចក្រយានកម្ពុជា….

Continue Reading