ស៊ីណាវ៉ាត្រា ជាត្រកូលដែលពិភពលោកបំភ្លេចមិនបាន ទាំងក្នុងជំនួញ និងឆាកនយោបាយ

គ្មាននរណាម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃ ដែលថាមិនស្គាល់ត្រកូល ស៊ីណាវ៉ាត្រា នោះទេ ខណៈដែលត្រកូលនេះមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីទាំងក្នុងជំនួញ និងឆាកនយោបាយជាង ៦ទស្សវត្សន៍មកហើយ។

Continue Reading