វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ ស៊ីណូវ៉ាក់ ៥០ម៉ឺនដូស ដែលរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាទិញបានដឹកមកដល់កម្ពុជាហើយ

វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ របស់ក្រុមហ៊ុន ស៊ីណូវ៉ាក់ ចំនួន ៥០ម៉ឺនដូសទៀត ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាទិញពីរដ្ឋាភិបាលចិននោះបានដឹកមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយ។

Continue Reading