លែង​ស្អុយ​សំរាម​ទៀត​ហើយ បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន ស៉ិនទ្រី នឹងចូលធ្វើការ​ប្រមូល​សំរាមវិញនៅរសៀលនេះ

ក្រោយទទួលបានដំណោះស្រាយសមស្របពីសាលារាជធានីភ្នំពេញគ្គលិកក្រុមហ៊ុន ស៉ិនទ្រី នឹងដើរប្រមូលសំរាមវិញ នៅរសៀលថ្ងៃទី០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០នេះឡើងវិញ ក្រោយពួកគេទទួលបានដំណោះស្រាយសមស្របពីសាលារាជធានីភ្នំពេញ..

Continue Reading