ក្នុងឆ្នាំ២០២០ ការនាំចូល ដែក ស៊ីម៉ង់ត៍ និងសម្ភារៈសំណង់ មកកម្ពុជាសរុប ៤៧០,០០៨លានដុល្លារ

តាមរបាយការណ៍ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា បង្ហាញថា ការនាំចូល ដែក ស៊ីម៉ង់ត៍ និងសម្ភារៈសំណង់ មកកម្ពុជាសរុបចំនួន ៤៧០,០០៨ លានដុល្លារ ថយចុះ៨៣.៤៥ភាគរយ បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៩ ចំនួន ៦៨៥,០៨៨លានដុល្លារ។

Continue Reading