មកដឹងទ្រព្យសម្បត្តិប្រធានាធិបតី លោក​ ស៊ី ជីនពីង ដែលឥទ្ធិពលបំផុតក្នុងប្រទេសចិន

ប្រទេសចិនជាប្រទេសចំណាស់មួយ ចិនគឺជាប្រទេសជាប់លំដាប់ថ្នាក់លេខមួយ ដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេប្រមាណ ១.៤ ពាន់លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៩។

Continue Reading