ដើម្បី​ជួយសង្គ្រោះការ​រើប​ឡើងវិញ និង​ការកសាង​ភាព​ធន់​របស់​កម្ពុជា World Bank​ ផ្តល់ ២០០លានដុល្លារ

ក្រុមប្រឹក្សានាយក​ប្រតិបត្តិ​នៃ​ធនាគារពិភពលោក ធនាគារពិភពលោក World Bank​ បាន​អនុម័ត​កញ្ចប់​ឥណទាន​ដែលមាន​តម្លៃ​ ​២០០​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក ​របស់​សមាគមន៍​អភិវឌ្ឍន៍​អន្តរជាតិ (IDA)

Continue Reading