សម្តេច ហ៊ុន សែន ស្នើដល់ថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័ននិងអ្នកសារព័ត៌មាន ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ កុំគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន

សម្តេច ហ៊ុន សែន បានអំពាវនាវដល់ថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នសារព័ត៌មាន និងអ្នកសារព័ត៌មាន សូមប្រកាន់ខ្ជាប់នូវក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននិងមានសុចរិតភាពក្នុងការបំពេញភារកិច្ច

Continue Reading