បន្ទាន់ម្ចាស់អាជីវកម្មត្រូវត្រៀមបញ្ជីឈ្មោះបុគ្គលិកដើម្បីស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើដំណើរអំឡុងពេលបិទទ្ទប់

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ នៅរសៀលថ្ងៃអាទិត្យទី១៨មេសានេះ បានចេញសេចក្តីណែនាំបន្ថែមទៀត ដល់ម្ចាស់រោងចក្រ សហគ្រាសដែលផ្តល់ការអនុគ្រោះឱ្យដំណើរការអាជីវកម្ម ត្រូវបញ្ជូនឈ្មោះបុគ្គលិក

Continue Reading