ជំពាក់បំណុលធនាគារចំនួន ២ រដ្ឋាភិបាលស្រីលង្កាគ្រោងកម្ចីលុយ ៥០០ លានដុល្លារពីឥណ្ឌា ដើម្បីទិញប្រេងឆៅបន្ថែម

យោងតាមការចុះផ្សាយចុងក្រោយមួយ បានបង្ហាញថាប្រទេសស្រីលង្កា កំពុងតែស្វះស្វែងធ្វើកម្ចីឥណទាន ចំនួន ៥០០ លានដុល្លារពីឥណ្ឌា ដើម្បីទូទាត់ថ្លៃទិញប្រេងឆៅរបស់ខ្លួន

Continue Reading