មក​ស្គាល់​​តំបន់​ទេសចរណ៍​ក្នុង​​ស្រុក បាភ្នំ ខេត្តព្រៃវែង

បាភ្នំមានភ្នំដ៏ធំមួយដែល​មាន​កូន​ភ្នំ៥៖សំពៅ ចេតិយ បញ្ចា អ្នកតាទូលក្នៀស និងល្អាង តជាប់គ្នាជាជួរ។ ស្ថិតនៅក្បែរបាភ្នំ មាន​ភ្នំតូចមួយទៀត..

Continue Reading