កម្ពុជា ខាត់​បង​ថវិកា ​៦៤​៩​លាន​ដុល្លា​រ​អា​មេ​រិក ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ ដោយ​សារបារី

ភ្នំពេញ៖អង្គការអភិវឌ្ឍន៍សហប្រជាជាតិ និងអង្គការសុខភាពពិភពលោក រកឃើញ​ថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណ ១៥.០០០នាក់ស្លាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំ និង៤០នាក់ ស្លាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃបណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់បារី…

Continue Reading